کار ساخت ۲.۵ کیلومتر سرک در ولسوالی گذره ولایت هرات ۶۹ فیصد پیشرفت کاری دارد

این سرک کانکریتی از محل آزادی الی قریه ی حیدر آباد، با ساختمان های آبرو آن در دو بخش اعمار می شود