اعمارمسجد جامع ولسوالی علینګار لغمان ۷۰ فیصد پیشرفت کار دارد

این مسجد در مساحت ۳۰۰ متر مربع زمین در یک منزل از سوی شرکت انکشاف ملی به هزینه مالی اداره حمایوی ریاست جمهوری در حال اعمار است