عبدالکریم براهوی بحیث والی ولایت نيمروز تعيين گردید

به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و حکم شماره (۱۳۶۵) مؤرخ (۱۴۰۰/۴/۲۴) مقام عالی ریاست جمهوری؛ محترم عبدالکریم براهوی بحیث والی جديد ولایت نيمروز مقرر گردید