کار اعمار شبکه آبیاری زرغون شهر ولسوالی محمدآغه لوگر ١٥ درصد به پیش رفته است

این شبکه آبیاری که به ارزش ٢٦.٣ میلیون افغانی از سوی ریاست زراعت و مالداری به همکاری مالی ایفاد (بودجه جهانی زراعت) در قریه زرغون شهر ولسوالی محمد ساخته می‌شود