اعلامیه مطبوعاتی

۲۱ سرطان سال ۱۴۰۰ هـ ش
از چندی بدینسو یک سلسله جنجال ها میان باشنده های ولایت میدان وردگ بر سر نام ولایت بمیان آمده که این امر باعث سکتگی در امور اداره محلی گردیده و مردم با مشکلات گوناگون مواجه شده اند. هکذا قسمیکه به تمامی شهروندان و مردم با عزت میدان وردگ هویداست، ولایت متذکره، در اسناد تقنینی کشور و همچنین فرامین، احکام، مصوبات مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، اکثریت اسناد رسمی، مکاتیب اداری، گفتمان های اجتماعی و ادبیات مروج مردمی، به نام میدان وردگ یاد شده است.
از همین رو با در نظر داشت تمامی مبنا های قانونی، اداری، مردمی و ادبی، و همچنین طبق هدایت مقام عالی ریاست جمهوری، بمنظور جلوگیری از سکتگی در امور ادارۀ محلی و عرضه خدمات بموقع و رسیده گی به مشکلات مردم، الی تصمیم نهایی مراجع حقوقی و قانونی، ولایت یاد شده به گونه معمول به نام (میدان وردگ) یاد میگردد