برنامه مشورتی پیرامون انکشاف چارچوب هاي تطبیقي پالیسی حکومت داری محلی دایر گردید.

برنامه مشورتی پیرامون انکشاف چارچوب هاي تطبیقي پالیسی حکومت داری محلی با حضور محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلكي، داکتر صبغت معین امور شاروالی ها اداره ارگان های محلی، محمد سلیمان بنشاه معین صنعت و تجارت، وزارت صنعت و تجارت، سیف الله سائس رئیس پالیسی و پلان اداره ارگان های محلی و ٢٤ تن از روئسای پالیسی و پلان وزارت خانه ها و ادارات در محوطه خیمه لویه جرگه دایر گردید.
در ابتدا محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی، پیرامون اهمیت و جایگاه پالیسی حکومت داری محلی صحبت نمود و تاکید کرد که این پالیسی به عنوان یک پالیسی مشترک و ملی متضمن رشد اقتصادی و انکشاف متوازن محلات و در نهایت باعث ارائه خدمات موثر و جوابګو دولت به شهروندان میگردد، آقای جوادی نقش وزارت خانه ها و ادارات را در تطبیق پالیسی برجسته خوانده و روی تقویت هماهنگی هر چی بهتر وزارت خانه ها و ادارات در روند تطبیقی پالیسی حکومت داری محلی تاکید كردند و افزود كه اين پاليسي بايد به طور مشترك منحیث مکلفیت مشترک از سوي همه وزارت خانه ها و ادارات تطبيق گردد.
در ادامه سیف الله سائس رئیس پالیسی و پلان اداره ارگان های محلی، با ارائه پریزینتیشن درمورد پالیسی متذکره، چارچوب های تطبیقی (طرزالعمل کمیته حکومت داری محلي و گروه های کاری، میکانیزم هماهنګی، تطبیق و گزارش دهی، و پلان های عمل سه ساله) پالیسی حکومت داری محلی را به تمام معین صاحبان و روئسای پالیسی و پلان وزارت خانه و ادارات ارائه و روی چگونگی تطبیق پالیسی بحث و تبادل نظر نمود.
در پایان برنامه در نتیجه کار گروهی اشتراک کننده ها نظریات مفید و ارزشمند وزارت خانه ها و ادارات پیرامون غنامندی هر چی بیشتر این چارچوب ها جهت اعمال در متن چارچوب ها اخذ گردید