کار اعمار و ساختمان لات چهارم سرک ماورای کوکچه‌ی ولایت تخار ۴۳ فیصد پیشرفت کاری دارد

این سرک اسفالتی ۲۷.۳ طول، ۷ متر عرض موتر رو، ۵۳ پایه پلچک به سایز های مختلف و ۴۳ مترمکعب دیوار استنادی از ولسوالی ینگی قلعه آغاز الی ولسوالی چاه آب ولایت تخار امتداد دارد و بخش چهارم سرک ماورای کوکچه می باشد