به هزینه ۸ میلیون افغانی ۲۷۱ مترکانال و ۵۰ متر سربند در ولسوالی بتی کوت ننګرهار اعمار و به بهره برداری سپرده شد

به هزینه ۸ میلیون افغانی ۲۷۱ مترکانال و ۵۰ متر سربند در ولسوالی بتی کوت ننګرهار اعمار و به بهره برداری سپرده شد