کار ساخت پروژه سربند و شبکه آبیاری عنایت ولسوالی برکی برک پنجاه درصد به پیش رفته است

این پروژه که در قریه شیخان ولسوالی برکی برک موقعیت دارد، به هزینه ٣میلیون افغانی به کمک مالی ایفاد( فند جهانی زراعت ) برنامه همکار وزارت آبیاری و مالداری ساخته می‌شود