دستگاه رادار و سیستم مخابره (VSAT) میدان هوایی بگرام دوباره فعال شد

۱۲ سرطان ۱۴۰۰
سیستم رادار و مخابره (VSAT) میدان هوایی بگرام که قبل از خارج شدن نیروهای حمایت قاطع از این میدان هوایی غیر فعال شده بود، دوباره توسط تیم تخنیکی اداره هوانوردی ملکی فعال ساخته شد.
از این دو سیستم برای راهنمایی طیارات که در این میدان هوایی و میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نشست و برخاست می نمایند استفاده میشود