گل نبی احمدزی بحیث والی ولایت پکتیا تعيين گردید

به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و حکم مقام عالی ریاست جمهوری؛ محترم گل نبی احمدزی بحیث والی ولایت پکتیا مقرر گردید.