والی جدید سرپل معرفی و رسماً به کار آغاز کرد

عبدالحق شفق به حیث والی جدید سرپل توسط داکتر صبغت الله غزنوی معین شاروالی های اداره مستقل ارگانهای محلی با حضور مسولین محلی،علما، جوانان، زنان به مردم سرپل معرفی و رسمآ به کار آغاز کرد.
معین شاروالی های اداره مستقل ارگان های محلی طی سخنرانی، از کار کرد های قربانمراد مراد والی پیشین سرپل اظهار سپاس و قدردانی کرد و از والی جدید خواست یکجا با مردم در قسمت بهبود روند حکومتداری محلی کار و فعالیت نمایید.
در ادامه، عبدالحق شفق والی جدید. سرپل، ضمن اظهار قدردانی از اعتماد رئیس جمهور کشور، وعده سپرد که در قسمت فساد اداری مبارزه خواهد کرد.
والی سرپل هم چنان گفت: دفاع از نوامیس ملی و تمامیت ارضی یک وجیبه ملی است که در این شرایط حساس مردم سرپل باید از ولایت شان که حیثیت ناموس را دارد دفاع نمایند.