سفر معین شاروالی های اداره مستقل ارگان های محلی به ولایت هرات

داکتر صبغت الله غزنوی معین شاروالی های اداره مستقل ارگان‌های محلی و هیئت همراه شان جهت بازدید از روند تطبیق پروژه‌های در حال اجرا و بررسی کارکرد شاروالی هرات به آن ولایت سفر نمودند.
طی این سفر، معین شاروالیها با سترجنرال عبدالصبور قانع والی ولایت هرات دیدار نمود.
والی هرات، خواهان تمرکز شاروالی بر تقویت فعالیت‌های عمرانی، افزایش کیفیت خدمات و بهبود وضعیت شهری شد.
در همین حال، داکتر صبغت الله غزنوی و محمد نصیر حمیدی رئیس عمومی حکومتداری شهری طی دیدار جداگانه با معاون اداره شاروالی هرات، رؤسای “خدمات تخنیکی و مسلکی و حکومت‌داری شهری، آمرین داخلی، مسئولان بخش‌های تخنیکی اداره شاروالی و مسئول برنامه سرمایه‌گذاری شهری؛ گزارش پلان انکشافی،‌ کارکردها، دست آوردها و مشکلات برنامه سرمایه‌گذاری شهری و ریاست خدمات تخنیکی و مسلکی اداره شاروالی هرات را استماع نموده و هدایات لازم را جهت حل مشکلات موجود برای مسئولان مربوطه داد