والی جدید فاریاب معرفی و رسماً به کارش آغاز کرد

مراسمی که به همین مناسبت تدویر گردیده بود در آن محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان های محلی، مسولین نظامی و ملکی و باشنده گان ولایت فاریاب اشتراک ورزیده بودند.
معین اداره پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگانهای محلی، تغییر و تبدیل در ادارات را از اصول حکومتداری دانسته ضمن تقدیر از والی پیشین ولایت فاریاب، آرزوی موفقیت به والی جدید نمود. آقای جوادی هماهنگی و همکاری میان ادارات و سکتور های مختلف را مهم خوانده و بر ایجاد تغییر در زندگی مردم و حکومتداری محلی تاکید نموده از مسوولین و مردم ولایت فاریاب خواست تا با والی جدید این ولایت در امر پیشبرد امور، همکاری همه جانبه نمایند.
در همین حال عنایت الله کمال والی جدید فاریاب، ضمن ابراز امتنان از اعتماد رئیس جمهور و رهبری اداره مستقل ارگان‌های محلی گفت که برای بهبود وضعیت عمومی ولایت فاریاب به ویژه بهبود امنیت، انکشاف، معارف و سایر سکتورها تلاش های بیشتر خواهد نمود.
وی مبارزه با فساد اداری، تامین امنیت ولسوالی ها ناامن، تحکیم ثبات و عرضه خدمات بموقع را از اولویت های کاری خویش دانست.