عنایت الله کمال بحیث والی جديد ولایت فاریاب تعيين گردید

به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و حکم شماره (۹۹۰) مؤرخ (۱۴۰۰/۳/۲۷) مقام عالی ریاست جمهوری؛ محترم عنایت الله کمال در بست مافوق رتبه بحیث والی ولایت فاریاب مقرر گردید