والی جدید زابل توسط شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ارگانهای محلی معرفی و رسماً به کار آغاز کرد

والی جدید زابل توسط شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ارگانهای محلی معرفی و رسماً به کار آغاز کرد
مراسمی که به همین مناسبت تدویر یافته بود در آن شمیم خان کتوازی رئیس اداره مستقل ارگان های محلی، مسولین نظامی و ملکی و مردم ولایت زابل اشتراک ورزیده بودند.
رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی،ضمن تبریکی مسئولیت جدید والی زابل، بر همآهنگی بیشتر بین ادارات، در سطح محلات تاکید کرد.
حمید الله توخی والی جدید زابل، ضمن تشکری از اعتماد رئیس جمهور کشور و رهبری اداره مستقل ارگان‌های محلی گفت که برای بهبود وضعیت عمومی ولایت زابل در سطوح مختلف بخصوص امنیت، انکشاف و بهبود کار در ادارات محلی؛ تلاش خواهم کرد.