شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ارگانهای محلی طی سفر رسمی به ولایت زابل رسید

شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ارگانهای محلی طی سفر رسمی به ولایت زابل رسید