محمد اجمل شاه پور بحیث معین مالی و اداری اداره مستقل ارگان‌های محلی تعیین گردید

بر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و حکم شماره (۹۷۳) مؤرخ (۱۴۰۰/۳/۲۵) مقام عالی ریاست جمهوری؛ آقای محمد اجمل شاه پور بحیث معین مالی و اداری اداره مستقل ارگان‌های محلی مقرر گردید