شمیم خان کټوازی رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی طی سفر به ولایت بلخ با محمد فرهاد عظیمی والی بلخ دیدار کرد

در این دیدار والی بلخ، وضعیت عمومی امنیتی و‌سیاسی آن ولایت را بیان داشته و در زمینه روند حکومت داری بهتر، تطبیق پلانهای عامه حکومتی و تحکیم روابط با مردم، گزارش مفصلی را ارایه نمود.
رییس اداره مستقل ارگان‌های محلی ضمن استماع گزارش والی بلخ در زمینه تطبیق پلان در بخش حکومت داری خوب، تحکیم روابط و انکشاف متوازن در سطح ادارات محلی، تاکید نمود.