جلسه امنیتی تحت ریاست رئیس جمهور غنی تدویر یافت

جلسه امنیتی تحت ریاست رئیس جمهور غنی تدویر یافت
جلسۀ امنیتی تحت ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی عصر امروز به اشتراک مسئولین ارشد سکتور امنیتی و دفاعی، در ارگ برگزار شد.
در این جلسه که والیان، قوماندانان قول اردوها، قوماندانان امنیه و رؤسای امنیت ملی ولایات از طریق ویدیوکنفرانس وصل بودند، رئیس جمهور غنی، گزارش لوی درستیز وزارت دفاع ملی و مسئولین متذکره را در خصوص بهبود وضعیت امنیتی ولایات مختلف کشور و سوق و اداره نیروهای امنیتی و دفاعی، استماع نمود.
رئیس جمهور به مسئولین امنیتی و دفاعی و والیان بخاطر اتخاذ تدابیر بهتر در راستای تامین امنیت ولایات مختلف کشور، هدایات لازم صادر کرد.