شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ارگانهای محلی طی سفر رسمی به ولایت هرات رسید.

شمیم خان کتوازی رییس اداره مستقل ارگانهای محلی طی سفر رسمی به ولایت هرات رسید.