مسعود بختور به عنوان والی فراه گماشته شد

مسعود بختور به عنوان والی فراه گماشته شد
به اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگان‌های محلی و حکم شماره ۸۹۱ مقام عالی ریاست جمهوری، آقای مسعود بختور فرزند عبدالجلیل بختور، در بست مافوق رتبه به عنوان والی فراه تقرر حاصل نمود