یک پایه پل در ولسوالی چال ولایت تخار در آستانه بهره برداری قرار دارد

این پل با ۷۲ متر طول به شمول ۳۸۰ متر سرک اتصالی جغلی در قریه اسفنج ولسوالی چال ولایت تخار موقعیت دارد.
با افتتاح آن ،دسترسی باشندگان ولسوالی های گذرگاه نور، فرنگ و خوست ولایت بغلان در چهار فصل به ولایت تخار مهیا گردیده و ۸۰۰۰۰ نفر به گونه ای غیر مستقیم از آن مستفید می شوند.