والی نورستان با بزرگان قومی و جوانان ولسوالی برگیمتال دیدار کرد

والی نورستان با بزرگان قومی و جوانان ولسوالی برگیمتال دیدار کرد
در این دیدار بزرگان قومی؛ ضمن حمایت از نظام و نیروهای امنیتی افزودند که به هیچ فردی اجازه نخواهند داد تا به نیروهای امنیتی و نظام صدمه برسانند.
حافظ عبدالقیوم والی نورستان ضمن قدردانی از حمایت بزرگان قومی و جوانان، اطمینان داد که به خواست‌ها و مشکلات شان رسیدگی صورت خواهد گرفت