کار تعمیر اداری ولسوالی څمکنی پکتیا به هزینه ۱۷ میلیون افغانی ادامه دارد

کار تعمیر اداری ولسوالی څمکنی پکتیا به هزینه ۱۷ میلیون افغانی ادامه دارد
این تعمیر در زمین به مساحت ۵۱۲ متر مربع در دو منزل از بودجه توسعه‌یی وزارت شهرسازی و اراضی اعمار می‌شود.