جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، برگزار گردید.

جلسۀ سرقوماندانی اعلی قوای مسلح تحت ریاست رئیس جمهور و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، برگزار گردید.

در این جلسه که معاونین ریاست جمهوری، شميم خان کټوازی رئیس اداره مستقل ارگان‌های محلی و مسئولین ارشد نهاد های ذیربط حضور داشتند، ابتدا، مسئولین امنیتی و دفاعی، گزارش شان را در خصوص وضعیت عمومی امنیتی کشور و تدابیر حکومت در جهت مسایل امنیتی، به جلسه ارائه کردند.
رئیس جمهور غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، پس از استماع گزارش و معلومات آنان، هدایات لازم را صادر کرد.