شفاخانه صد بستر کرونا در ولایت پکتیا به بهره برداری سپرده شد

این شفاخانه به منظور جلوگیری از ویروس کرونا، به هزینه ۷۸ میلیون افغانی از سوی اداره عملیاتی ریاست جمهوری اعمار گردیده که ضمن ۵۵ اتاق سایر امکانات درمانی مریضان کرونا را دارا می‌باشد.