کار دو باب لیلیه پوهنتون پکتیا ۸۵ پیشرفت داشته است

کار دو باب لیلیه پوهنتون پکتیا ۸۵ پیشرفت داشته است
این لیلیه‌ها هرکدام ظرفیت نزدیک به یک هزار محصل را دارا بوده به شمول تهکوی دارای شش منزل می باشد که به زودی افتتاح میگردد.