برای دومین بار دختران ورزشکار قله شاه فولادی را فتح کردند ‎