ننګرهار کې د ځمکني توت(اسټرابري) د توليد او حاصلاتو په اړه بشپړه ويډيو!