تعمیر اداری نواحی پنجم و ششم شاروالی فراه به بهره برداری سپرده شد

تعمیر اداری نواحی پنجم و ششم شاروالی فراه به بهره برداری سپرده شد

این تعمیر به ارزش مجموعی ۷۴۰۰۰ هزار دالر امریکایی در یک منزل به همکاری ریاست شاروالی فراه از بودجه پروژه (UN Habitat) ساخته شده است.