مسجد جامع عیدگاه مرکزی ولایت فراه!

مسجد جامع عیدگاه مرکزی ولایت فراه!

این مسجد با گنجایش دوهزار نماز گزار، توسط اداره عملیاتی ریاست جمهوری در مرکز ولایت فراه اعمار شده است.