راه اندازی همایش مردمی تحت نام « آتش بس بیدون قید و شرط» در غور

راه اندازی همایش مردمی تحت نام « آتش بس بیدون قید و شرط» در غور

جنگ، ترور های هدفمندِ بی سابقه و درگیری ها در کشور، مردم ولایت غور را وادار به راه اندازی یک همایش مردمی نموده است.
تعدادی از اشتراک کننده گان در همایش آتش بس خواهی «بیدون قید و شرط» در فیروزکوه، بیان نموده اند که دیگر از جنگ و خون ریزی خسته شده از دو طرف درگیر جنگ تقاضا دارند که آتش بس کنند.