ــــکار ساخت دیوار استنادی کانال شمالی شهر فراه آغاز گردید

پروژه دیوار استنادی کانال شمالی ۲۵۰۰ متر طول دارد، به هزینه ۹۰ میلیون افغانی از بودجه وزارت احیا و انکشاف دهات در پنج فاز و در مدت ۱۸ ماه تطبیق می‌گردد.