سرخانه معیاری در نیمروز اعمار میگردد

سرخانه معیاری در نیمروز اعمار میگردد
قرار است به منظور حفظ و نگهداری اموال تجار ملی سردخانۀ معیاری در گمرگ ولایت نیمروز ساخته شود.
این سردخانه از طرف شرکت انکشاف ملی در ۱۵۰۰ متر مربع از بودجه انکشافی وزارت مالیه اعمار می گردد.