روند توزیع نمرات شهرک مجید زابل در زابل آغاز شد


روند توزیع نمرات شهرک مجید زابل در زابل آغاز شد
جنرال احمد گل رسولی والی زابل گفت؛ در کنار یک هزار و هفت صدو شصت نمره، در این شهرک، مراکز صحی، مکاتب، پارک و دیگر مکان ضروری اعمار و بازسازی خواهند شد.
بر اساس معلومات قرار است در شهرک یاد شده برای ۴۰۰۰ خانواده دیگر که سرپناه ندارند یک شهرک دیگر اعمار گردد.