کار ساختمان مرکز صحی ولسوالی مروره کنر دوام دارداین مرکز صحی به هزینه ۱۸ میلیون و ۴۰۰ هزار افغانی از سوی وزارت صحت عامه اعمار میگردد که در حال حاضر ۸۵ درصد کار آن تکمیل گردیده و به زودی به بهره برداری سپرده خواهد شد.