سنگ تهداب تعمیر اداری مدیریت معارف ولسوالی خانقاه توسط والی جوزجان گذاشته شد.

سنگ تهداب تعمیر اداری مدیریت معارف ولسوالی خانقاه توسط والی جوزجان گذاشته شد.
تعمیر اداری مدیریت معارف ولسوالی خانقاه در دو طبقه با به‌ هزینه‌ بیشتر از هفت میلیون افغانی در مدت شش ماه به صورت پخته و اساسی اعمار خواهد گردید که بودجه‌ آن از سوی وزارت‌شهرسازی و اراضی پرداخته میشود.