بند امیر سر سبز میشود


با عملی شدن طرح سرسبزی بند امیر، در ۷ هزار هکتار زمین نهال مثمر و در ۷ هزار هکتار زمین دیگر جنگلات زودرس و دیرس چوب صنعتی غرس می گردد.
این پروژه به هزینه ۳۰٫۵ میلیون دالر امریکایی در مدت هشت سال توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تطبیق می گردد.