محمد حلیم فدايی والی پکتیا از کار تعمير جدید مهمانخانه مقام ولایت بازديد کرد، اين تعمير با هزینه ۱۴۰ میلیون افغانی ساخته می‌شود

محمد حلیم فدايی والی پکتیا از کار تعمير جدید مهمانخانه مقام ولایت بازديد کرد، اين تعمير با هزینه ۱۴۰ میلیون افغانی ساخته می‌شود