کار مرمت مسجد شاه دو شمشیره کابل به پایان رسید

کار مرمت مسجد شاه دو شمشیره کابل به پایان رسید
مسجد شاه دو شمشیره با قدامت تاریخی بیشتر از صد سال در مرکز شهر کابل موقعیت دارد و از جمله آثار با ارزش به‌ شمار می‌رود که هزینه بازسازی این بنای تاریخی از بودجه انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی پرداخت گردیده است.