شفاخانه ۵۰ بستر تداوی مرض کرونا برای پولیس در کندز ساخته شد.

شفاخانه ۵۰ بستر تداوی مرض کرونا برای پولیس در کندز ساخته شد.