کار پاک کاری کانال اجمیر در ولایت بغلان به پایان رسید

کار پاک کاری کانال اجمیر در ولایت بغلان به پایان رسید
کانال اجمیر ۲۶ کیلومتر طول داشته که با پاک کاری آن ۱۸۰۰ هکتار زمین آبیاری و بند توربین با ظرفیت ۹ میگاوات دوباره فعال خواهد شد.