دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و چارچوب مشاركت افغانستان معرفی شد.

اداره ارگانهای محلی كنفرانس ويديوي آگاهی دهی پیرامون دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و چارچوب مشاركت افغانستان را با اشتراك شميم خان كتوازي رئيس عمومي اداره ارگان هاي محلی، داکتر صبغت الله، معین شاروالی ها، واليان ولايات، معاونين ولايات، روئساي واحد هاي دومي، نماينده هاي موسسات انكشافي ملی و بين المللي و روئسای اداره ارگان هاي محلي برگزار نمود.
در آغاز شمیم خان كتوازي ضمن تشكري از اشتراك همه والیان و ساير اشتراك كننده ها، این دو سند ملي را از مهمترين اسناد دولت جمهوري اسلامي افغانستان دانسته و بر سهم فعال والیان و دیګر مسوولین ولایتی برای تحقق و تطبيق اين دو سند تاكيد نمود.
‏‎در ادامه سيف الله سائس، رئيس پاليسي و پلان اداره ارگان هاي محلي، در مورد دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان معلومات داده و سند را با درنظر داشت محور های سه ګانه ارائه نمود.
‏‎بر اساس گفته هاي آقاي سائس، دومین سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان را به عنوان دیدګاه ۵ سال اینده در ادامه سند نخست چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان متمرکز بر سه محور صلح سازی، دولت سازی و بازار سازی و مبتنی بر ١٥ برنامه دارای اولویت بیان نمود.
‏‎در ادامه شاهپور ژمن، رئيس انسجام شورا هاي عالي اداره امور رياست جمهوري روي سند چارچوب مشارکت افغانستان به طور كُلي وضاحت داد و ګفت که چارچوب مشارکت افغانستان سندی است که تعهدات دولت افغانستان و جامعه جهانی را به عنوان شرکای انکشافی در راستای یک افغانستان صلح آمیز، مرفه و خود کفا تعریف مي نمايد، و پلان تطبيقي اين سند به طور ٤ ساله و يك ساله ترتيب گرديده و به جامعه جهانی از تطبیق ایشان گزارش ارایه میگردد، كه دولت أفغانستان نسبت به تعهدات و تطبيق آنها به جديت عمل مي نمايد، در ادامه تفاوت هاي دو سند را بيان داشتند
‏‎در ختم كنفرانس آقاي سائس رئيس پاليسي و پلان اداره ارگان هاي محلي با تشکری از اشتراک کنندها و جمع بندی کنفرانس را پايان داد.