نگاه کوتاهی به دست آورد ها و پیشرفت های رهبری اداره مستقل ارگانهای محلی در هشت ماه گذشته