برنامه اشتغالزایی در فاریاب افتتاح گردید

.
برنامه اشتغالزایی به هزینه بیشتر از ششصد و شانزده میلیون افغانی، توسط شمیم خان کتوازی رئیس اداره مستقل ارگانهای محلی، داکترنقیب الله فایق و هیات رهبری ولایت فاریاب و با حضور اعضای شورای ولایتی و بزرگان قومی افتتاح گردید.
این برنامه شامل، ۱۰۰ شورای انکشافی محل، ۲۰ شورای انکشافی گذر و ۲۸ شورای توسعه بازار میباشد که با آغاز آن سه هزار تن صاحب کارمیشوند.