کمپاین منع خشونت علیه زنان از سوی ریاست جندر ادارۀ ارگان‌های محلی راه اندازی شد

جلسه ای که به همین منظور از طریق ویدیو کنفرانس، امروز سه شنبه ۷ ثور، در ادارۀ ارگان‌های محلی تدویر یافته بود، در آن محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی، صغرا عطایی رییس جندر اداره مستقل ارگان‌های محلی، صدیقه رحمانی معاون امور اجتماعی ولایت زابل، ذبیح الله احساس معاون مالی و اداری ولایت بغلان، روسا و شماری از فعالان مدنی ولایت‌های متذکره اشتراک نموده بودند.
محمد سرور جوادی معین پالیسی و‌مسلکی اداره، نقش زنان را در تمام عرصه ها و به ویژه در پروسه صلح مهم خوانده و از زنان ولایات زابل و بغلان خواست تا در تمامی عرصه ها به شکل منسجم کار وفعالیت نمایند. وی هم‌چنان تاکید ورزید که نقش علمای دین جهت کاهش خشونت علیه زنان قابل درک میباشد، آقای جوادی افزود؛ برای کاهش خشونت علیه زنان علمای دین، رسانه ها و وزارت امور زنان به گونه هماهنگ کار نمایند.
اشتراک کنندگان ولایات زابل و بغلان روی چالش‌ها و مشکلات زنان در سطح ادارت محلی صحبت نموده و از رهبری اداره خواستند تا زمینه مشارکت سیاسي زنان را در سطوح رهبری و تصمیم گیری در سطح محلات نهادینه سازند.