جلسه فوق العاده گروه کاری زون های انکشافی تدویر یافت

جلسه فوق العاده گروه کاری زون های انکشافی با اشتراك محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی، داكتر صبغت معين امور شاروالي ها، نبي سروش معين پاليسي وزارت اقتصاد و رئيس صاحبان وزارت ماليه و وزارت صنعت و تجارت در اداره ارگان های محلی تدویر یافت.
در ابتدا محمد سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره ارگان های محلی، هدف از تدویر این جلسه را مرور اسناد ترتيب شده ادارات انکشافی زون ها خواند و یاد آور گردید که ایجاد ادارات انکشافی زون ها یکی از هدایات مهم پالیسی حکومت داری محلی بوده و هدف از ایجاد این ادارات را طرح، پلانگذاري، تطبیق و نظارت از پروژه ها انکشافی در سطح زون های کشور دانست، و بيان داشتند اسناد هاي كه چارچوب حقوقي براي فعاليت اين ادارات است اسناد جامع و غني باشد، و مسئوليت ما تهداب گذاري دقيق و جامع است كه ادارات انكشافي زون ها را مسير مي دهد.
در ادامه داكتر صبغت، معين امور شاروالي ها اداره ارگان های محلی پیرامون چالش های احتمالی و فرصت ها برای ایجاد ادارات انکشافی زون ها صحبت نموده و پیشنهاد نمود که در ساختار تشکیلاتی ادارات انکشافی زون ها ساحه کاری آن مشخص گردد تا این ادارات در بخش مرتبط خویش کار بکنند، وی همچنان افزود که ادارات انکشافی زون ها مسئولیت ارزیابی و پلان سازی را به عهده گیرد و در تطبیق آن سکتور خصوصی نیز دخیل باشد.
بعداً آقاي نبي سروش، معين پاليسي وزارت اقتصاد با تاكيد بر تجارب از برنامه هاي كلان و ملي گفتند که در زمينه ايجاد ادارات انكشافي زون ها با اين اداره همكار خواهد بود.
در پايان اين جلسه فیصله تمام اشتراک کننده گان بر این شد که تمام اسناد های ادارات انكشافي زون ها را یک بار دیگر مرور و نظريات مشخص را به منظور غنامندي اين اسناد به سكرتريت كميته حكومت داري محلي ارائه و روي نهایي ساختن اين اسناد جلسه اختصاصي دیگری تدوير گردد.