کار اعمار ۱۰ کیلو متر سرک در ولسوالی لعل سرجنگل ولایت غور جریان دارد

این سرک ده کیلو متر طول داشته که از قریه سرتکه غال الی پل دهن تکه ولسوالی لعل سرجنگل ولایت غور ادامه دارد و تا اکنون کار آن ۲۳ فیصد پیشرفت داشته است.
سرک متذکره به هزینه ۲۲ میلیون افغانی از سوی وزارت فواید عامه به شکل پخته و اساسی ساخته می‌شود.