عبدالنصیر حقمل بحیث معاون مالی و اداری خوست و محمد اصف فولادی بحیث شاروال بامیان گماشته شدند

بر اساس پیشنهاد اداره مستقل ارگانهای محلی و منظوری حکم جداگانه مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۱ مقام عالی ریاست جمهوری، آقای عبدالنصیر حقمل بحیث معاون مالی و اداری خوست و همچنان آقای محمد آصف فولادی بحیث شاروال ولایت بامیان تقرر حاصل نمودند.